DEP 151

Tillgänglighet

Speciella krav och kvalitetskrav för DEP 151 finns tillgängliga på begäran.

Formel

C7H13N

CAS Registry Number

4079-68-9

Distribution av dep 151

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Ämnet har flytande form och färgen är färglös till blekgul

Löslighet

Löslighet i vatten: 30 g/l vid 20 °C.

Användning

DEP 151 är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Nickelpläderingar.

Klassificering

DEP 151 är giftig vid hudkontakt och om man andas in den. Ämnet kan ge upphov till frätskador på huden och ögonskador. Fråga efter Säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. På begäran tillhandahålls även tekniska specifikationer enligt avsedd användning: DEP151 ska förvaras i originalförpackning och förenligt med de villkor som återges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

dep 151 är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Dietylaminopropyn, Dietylpropargylamin.