Information om sekretess enligt artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen och avseende de uppgifter som inhämtas direkt från användarens dator

Den europeiska förordningen för skydd av personuppgifter (GDPR), artikel 13, stycke 1, ålägger den som på direkt väg hämtar in personuppgifter från en viss användare skyldigheten att förse honom eller henne med grundläggande information om uppgiftsbehandlingen genom att ange dessa vid §1, bokstäverna a-f.

Det skrivande företaget avser uppfylla detta krav till fullo genom att tillhandahålla dig med följande information:

1-A) Ägare av personuppgifter är företaget TODINI AND CO. SPA,

Med bolagssäte på adressen: MONZA 20900 (MB) C.SO MILANO, 46
Vanlig e-postadress: privacy@todini.com
Telefon: 039-2302495

1-B) Uppgifterna har inhämtats för följande ändamål:

Uppgifternas inhämtning är juridiskt befogad med anledning av:

1-C) Uppgiftsbehandlingens slutanvändare eller eventuella slutanvändarkategorier är:

1-D) Inhämtade uppgifter kan komma att förmedlas till aktörer belägna utanför Eu eller till en internationell organisation om detta efterfrågas av företagets bindande föreskrifter (artikel 47). Dessa är nämligen juridiskt bindande standardavtalsklausuler som har godkänts av Eu-kommissionen. Föreskrifterna tillämpas på alla aktörer som ingår i företagskoncernen och tillsammans driver en gemensam vinstdrivande verksamhet, inklusive koncernens anställda. Föreskrifterna förser dessutom uttryckligen berörda personer med alla de rättigheter som förutses av GDPR gällande behandling av personuppgifter.

Ytterligare information som krävs för att kunna garantera en korrekt och tydlig uppgiftsbehandling:

2-A) Lagringstid för de personuppgifter som lagras i databaserna och mer ingående:

Lagringstid för data som avser potentiella kunder/leverantörer

Lagringstid för data som avser kunder/leverantörer

2-B) Vi vill även passa på att informera om att du har rätt till att få åtkomst till de personuppgifter som lagras, till att begära att lagrade uppgifter rättas eller raderas, till att begära en begränsning av uppgiftsbehandlingen, till att motsätta dig uppgiftsbehandlingen, samt till dataportabilitet.

2-C) Du har även rätt till att framföra en reklamation till en tillsynsmyndighet.

2-D) Förmedlingen av dina uppgifter: