Kopparkarbonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för malakitgrön, koppar(ii)karbonat, kopparkarbonat, cupric carbonate finns tillgängliga på begäran. kopparkarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CuCO3.Cu(OH)2

CAS Registry Number

12069-69-1

Fråga nu om en offert

Kopparkarbonat

Distribution av kopparkarbonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparkarbonat är ett pulveraktigt grönt fast ämne.

Löslighet

Kopparkarbonat är olösligt i vatten, alkohol och organiska lösningsmedel medan det sönderdelas i kontakt med utspädda syror.

Användning

Kopparkarbonat, känd som grön malakit, användes som svampbekämpningsmedel sedan början av artonhundratalet, men har idag ersatts av andra kopparföreningar. Kopparkarbonat används som råmaterial inom elektropläterings- och jordbruksindustrin. Kopparkarbonat används även för framställning av pigment och som råmaterial i träskyddande beredningar.

Klassificering

Akut exponering för kopparkarbonat är skadligt och kan medföra allvarliga hälsorisker vid inandning eller förtäring.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparkarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Malakitgrön, koppar(II)karbonat, kopparkarbonat, cupric carbonate