Kopparhydroxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparhydroxid, kemisk kvalitet finns tillgängliga på begäran. kopparhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cu(OH)2

CAS Registry Number

20427-59-2

Fråga nu om en offert

Kopparhydroxid

Distribution av kopparhydroxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparhydroxid är ett blått eller grönblått pulver.

Löslighet

Kopparhydroxid är lösligt i syror och ammoniak men olösligt i vatten.

Användning

Kopparhydroxid är ganska stabil i luften men sönderdelas lätt om den utsätts för temperaturer över 100 °C. Kopparhydroxid används som en katalysator och för metallytbehandling. Kopparhydroxid används även för tillverkning av pigment för pappersfärgning.

Klassificering

Kopparhydroxid är skadligt vid förtäring. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på vattenmiljön.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparhydroxid, kemisk kvalitet