Kaliumjodat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kaliumjodat finns tillgängliga på begäran. kaliumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

KIO3

CAS Registry Number

7758-05-6

Distribution av kaliumjodat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kaliumjodat förekommer som en färglös kristall eller ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Kaliumjodat är lösligt i vatten och i svavelsyra. Det är olösligt i alkohol.

Användning

Vid kontakt med lågor för kaliumjodat en typisk purpurfärg som indikerar förekomsten av kalium. Kaliumjodat används som en tillsats inom livsmedelsindustrin och som en laboratoriereagens.

Klassificering

Kaliumjodat kan leda till att brännbara material antänds. Det är skadligt vid förtäring.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kaliumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kaliumjodat