Tennoktoat

Tillgänglighet

Tennoktoat förpackas normalt i dess originalemballage, men även specialemballage går att beställa.

Formel

C16H30O4Sn

CAS Registry Number

301-10-0

Distribution av tennoktoat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vätska i ljusgul färg

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Används som katalysator vid polymertillverkning.

Klassificering

Kan orsaka hud- och ögonirritation, samt kontakteksem eller allergisk reaktion. Kan ha långsiktig negativ inverkan på vattenmiljöer.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tennoktoat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig