Koboltsulfat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kobolt(ii)sulfat finns tillgängliga på begäran. koboltsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Co(SO4).7H2O

CAS Registry Number

10026-24-1

Fråga nu om en offert

Koboltsulfat

Distribution av koboltsulfat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kobolt(II)sulfat syns som röda monokliniska kristaller

Löslighet

Koboltsulfat är löslig i vatten och metyl- och etylalkohol.

Användning

Koboltsulfat används oftast inom keramikindustrin, i färgindustrin, i kemisk industri som katalysator, inom elektropläteringsindustrin och vid produktion av keramiska pigment.

Klassificering

Koboltsulfat är farligt för miljön och skadligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt och cancer vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

koboltsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kobolt(II)sulfat