Koboltoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för koboltoxid 73 %, koboltoxidfrittkvalitet, svart kobolt, tricobalttetraoxid finns tillgängliga på begäran. koboltoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Co3O4

CAS Registry Number

1308-06-1

Distribution av koboltoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Koboltoxid förekommer som ett grått till svart pulver. Vid rumstemperatur presenteras den som ett svart luktfritt fast ämne.

Löslighet

Koboltoxid är olösligt i vatten, men lösligt i syror.

Användning

Koboltoxid är en skadliga allergiframkallande förening. Det är en oorganisk förening och återfinns mestadels som tricobalttetraoxid. Koboltoxid används främst som pigment för färgning av glas och frittglasyr. Ibland kan den användas som katalysator eller som en källa för metallisk kobolt.

Klassificering

Koboltoxid är farligt för miljön och giftigt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt och är giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

koboltoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Koboltoxid 73 %, koboltoxidfrittkvalitet, svart kobolt, tricobalttetraoxid