Nikkeloktoat

Tilgængelighed

Nikkeloktoat fås normalt i forskellige koncentrationer: 5% – 10% – 13% (Ni). Nikkeloktoat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

C16H30NiO4

CAS Registry Number

4454-16-4

Fordeling af Nikkeloktoat

Beskrivelse

Nikkel-2-ethylhexanoat er en af de metalorganiske forbindelser, som Todini Chemicals fremstiller og distribuerer.

Udseende

Nikkeloktoat fremstår som en grøn væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkeloktoat anvendes i industrielle katalytiske processer.

Klassificering

Nikkeloktoat er en meget giftig forbindelse, den kan fremkalde kræft og skade forplantningsevnen. Det er skadeligt ved indånding eller indtagelse og kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt. Nikkeloktoat er meget skadeligt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger. Nikkeloktoat er brandfarligt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkeloktoat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig