Sekretesspolicy

Här tar vi upp hemsidans hantering med avseende på behandlingen av data tillhörande de användare som surfar på hemsidan.

Det rör sig mer ingående om en informationstext som är förenlig med artikel 13 i Eu-förordning 2016/679 om skydd av personuppgifter. Skyddet avser dem som använder sig av hemsidans tjänster och undersidor genom att utgå från webbadressen: todini.com (motsvaras av hemsidans startsida).

Denna informationstext tillhandahålls enbart för själva hemsidan och dess olika delar. Informationstexten får inte omfatta andra hemsidor och inte heller webbsidor som användaren klickat sig vidare till via länkar på hemsidan.

Genom att besöka denna hemsida eller interagera med den kan en uppgiftsbehandling komma att ske för identifierade eller identifierbara personer.

Ägare av personuppgifter

Ägaren av personuppgifterna är bolaget Todini and Co. S.P.A., med bolagssäte på adressen Corso Milano 46, 20900 Monza (MB), Italien, momsregistreringsnummer 10722620159.

Uppgiftsbehandling för hemsidans olika webbtjänster äger rum vid ovanstående operativa företagsadress som också är personuppgiftsägarens huvudkontor. Uppgiftsbehandlingen sköts av en teknisk personal som är operativ från ansvarig avdelning, eller också av personal som eventuellt har anlitats för att underhålla plattformen för uppgiftsinhämtning.

Förmedling av uppgifter

Inhämtade uppgifter kan komma att förmedlas till eventuellt förekommande personuppgiftsansvarig person i samband med tillhandahållandet av webbtjänster eller med användarens besök av webbsidan. Inhämtade uppgifter kommer inte att förmedlas till andra aktörer om inte användaren själv har gett sitt uttryckliga samtycke eller såvida lagen inte föreskriver detta.

Typ av personuppgifter som behandlas och uppgiftsbehandlingens syfte

Surfdata

De It-system och programrutiner som har förutsetts för Webbsidans funktioner inhämtar under surfningen på sidan vissa personuppgifter som överförs automatiskt i samband med att kommunikationsprotokoll på Internet används.

Det rör sig då om uppgifter som inte inhämtas för att kopplas till identifierade användare, men som, på grund av sitt slag, skulle kunna medföra att användare identifieras genom bearbetning av och sammankoppling med data som förvaras av en tredje part.

I denna uppgiftskategori ingår följande typer av data:

Dessa uppgifter används enbart i syfte att erhålla en anonym statistisk information kring webbsidans användning och för att kontrollera att sidan fungerar korrekt. Uppgifterna raderas omedelbart efter bearbetningen. Uppgifterna kan komma att användas för att utreda om användaren har gjort sig skyldig till IT-brott som varit till skada för hemsidan. För ytterligare information hänvisar vi till den kakpolicy som återfinns på sidan todini.com

Data som förmedlats av användaren

Att frivilligt skicka in uppgifter till denna hemsida medför att avsändarens e-postadress inhämtas. Denna behövs nämligen för att kunna besvara olika förfrågningar. Även andra eventuellt inskickade uppgifter kan komma att inhämtas.

Den särskilda informationstexten blir synlig när man klickar på länken från hemsidans kontaktformulär.

Metod för behandling och lagring av uppgifter

De personuppgifter som inhämtas under surfning på sidan behandlas av automatiserade verktyg med logiker som är begränsade till angivna behandlingssyften, samt genom metoder som garanterar säkerhet och sekretess förenligt med de lagbestämmelser som förutses av artikel 32 i GDPR.

Uppgifterna sparas enbart under den tid som krävs för att kunna uppnå de syften för vilka inhämtade data samlas in och behandlas.

Användarens rättigheter och hur man ska gå tillväga för utövandet av dessa

Du har rätt till att begära en åtkomst till de personuppgifter som lagras, begära att lagrade uppgifter rättas eller raderas, begära en begränsning av uppgiftsbehandlingen, motsätta dig uppgiftsbehandlingen, samt rätt till dataportabilitet (förenligt med artiklarna 15-22 i Eu-förordning GDPR).

Du kan utöva dina rättigheter och få reda på vilka tredjeparter som dina uppgifter kan förmedlas till genom att skriva ett mejl till e-postadressen privacy@todini.com eller också genom att framföra en reklamation till behörig tillsynsmyndighet.

Reklamera till tillsynsmyndighet

Du har rätt till att framföra en reklamation till tillsynsmyndigheten via den italienska sekretessombudsmannnen genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till postadressen: Garante per la protezione dei dati personali, piazza Monte Citorio 121, 00186 ROM, Italien, eller via ett e-postmeddelande till e-postadressen protocollo@pec.gpdp.it, eller också via en behörig tillsynsmyndighet i valfritt annat unionsland.

Last update 22/10/2018