Molibden

Molibden występuje w przyrodzie i nie występuje w czystej postaci. Występuje w wielu kolorach; w postaci spoistej masy ma wygląd srebrzystobiałego metalu, w proszku natomiast przybiera matowoszary kolor. Przemysłowo molibden wykorzystywany jest głównie w produkcji stali, żeliwa i narzędzi. Molibden jest również stosowany do produkcji anod, a także jako katalizator w przemyśle naftowym do usuwania siarki, azotu i metali trujących.

Kwas molibdenowy

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 7782-91-4
 • Formuła H2MoO4

Szczegóły Produktu

Molibdenian amonu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 12054-85-2
 • Formuła (NH4)6Mo7O24.4H2O

Molibdenian amonu występuje w postaci jednoskośnych, bezbarwnych lub lekko zielonkawych kryształów lub w postaci białego krystalicznego proszku. Otrzymuje się go rozpuszczając bezwodnik molibdenowy (trójtlenek molibdenu) w nadmiarze wodnego roztworu amoniaku i odparowanie roztworu w temperaturze pokojowej. Podczas odparowywania, ulatnia się nadmiar amoniaku. Metoda ta powoduje powstawanie sześciokątnych przeźroczystych graniastosłupów tetrahydratu heptamolibdenianu amonu. Roztwór molibdenianu amonu reaguje z kwasami, do utworzenia kwasu molibdenowego i soli amonowej. pH stężonego roztwory mieści się między 5 a 6.

Szczegóły Produktu

Dwusiarczek molibdenu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 1317-33-5
 • Formuła MoS2

Dwusiarczek (disiarczek) molibdenu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i molibdenu na IV stopniu utlenienia. Występuje w dwóch odmianach – heksagonalnej, w postaci minerału molibdenitu, najważniejszej rudy, z której otrzymuje się molibden, i trygonalnej. Jest diamagnetykiem i półprzewodnikiem. Głównym sposobem otrzymywania disiarczku molibdenu jest jego wydobywanie z naturalnych złóż molibdenitu. Może zostać także otrzymany bezpośrednio z molibdenu i siarki w wysokiej temperaturze i przy zmniejszonym ciśnieniu. W takich warunkach, mogą powstawać inne siarczki molibdenu, które jednak przekształcają się w bardziej stabilny disiarczek. Disiarczek molibdenu można także otrzymać poprzez ogrzewanie tritlenku molibdenu z siarkowodorem lub siarką. Innym sposobem jest reakcja pentachlorku molibdenu z roztworem siarczku sodu: 2MoCl5 + 5Na2S → 2MoS2 + 10NaCl + S. Powstaje także w reakcji molibdenu z tetratiomolibdenianem amonu [(NH4)2MoS4] lub trisiarczkiem molibdenu w temperaturze 1100 °C. Związek o strukturze trygonalnej otrzymuje się poprzez ogrzewanie w temperaturze 1200 °C heksagonalnego disiarczku molibdenu pod ciśnieniem 7,5 GPa lub w reakcji tritlenku molibdenu z siarką i węglanem potasu. Disiarczek molibdenu występuje w postaci czarnego proszku lub kryształów. Twardość w skali Mohsa wynosi 1,3. Jest nierozpuszczalny w wodzie i rozcieńczonych kwasach. Rozpuszcza się natomiast w stężonych kwasach utleniających, m.in. wodzie królewskiej i gorącym kwasie siarkowym, dając odpowiednie związki molibdenu (IV). W temperaturze 250–400 °C ma postać amorficzną. Krystalizacja wymaga dłuższego ogrzewania w 1100 °C. Związek ten jest stabilny i nie reaguje z tlenem z powietrza w normalnych temperaturach. W 500 °C, tworzy tritlenek molibdenu: 2MoS2 + 9O2 → 2MoO3 + 4SO3. Podobnie zachowuje się w stosunku do chloru: 2MoS2 + 7Cl2 → 2MoCl5 + 2S2Cl2. Ogrzewanie w 1200 °C i pod zmniejszonym ciśnieniem powoduje rozkład do molibdenu i trisiarczku molibdenu. W wyniku redukcji disiarczku molibdenu wodorem w temperaturach 1100 °C lub powyżej 1500 °C powstaje odpowiednio trisiarczek molibdenu lub molibden. Disiarczek molibdenu reaguje w odpowiednich warunkach z alkilolitami tworząc związki interkalacyjne o wzorze ogólnym LixMoS2. Właściwości smarne disiarczku molibdenu wynikają z jego warstwowej budowy krystalicznej (zobacz też: grafit). Słabe siły van der Waalsa pomiędzy warstwami atomów siarki umożliwiają łatwe przemieszczanie się tych warstw względem siebie, zmniejszając tarcie przesuwanych elementów. Natomiast silne wiązania jonowe pomiędzy atomami molibdenu i siarki zwiększają wytrzymałość na czynniki mechaniczne.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek molibdenu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 1313-27-5
 • Formuła MoO3

Trójtlenek molibdenu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze MoO3. Jest on powszechny w przyrodzie, występuje zawsze w minerale o nazwie molibdenit. Związek ten wytwarza się na największą skalę spośród wszystkich związków molibdenu. MoO3 jest produkowany przemysłowo przez prażenie dwusiarczku molibdenu, głównej rudy molibdenu: 2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2. Synteza laboratoryjna wykorzystuje zakwaszenie roztworów wodnych molibdenianu sodu kwasem nadchlorowym: Na2MoO4 + H2O + 2 HClO4 → MoO3(H2O)2 + 2 NaClO4. Dihydrat łatwo traci wodę, prowadząc do monohydratu, Obydwa są koloru żółtego. Trójtlenek molibdenu rozpuszcza się nieznacznie w wodzie, dając kwas molibdenowy. W zasadach rozpuszcza się, dając anion molibdenianowy.

Szczegóły Produktu

Molibdenian sodu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 10102-40-6
 • Formuła Na2MoO4.2H20

Molibdenian (VI) sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu molibdenowego. Często występuje w postaci dihydratu. Anion molibdenowy (VI) jest tetraedryczny, z każdym z anionów są skoordynowane dwa kationy sodowe. Pierwotnie molibdenian sodu był syntetyzowany metodą uwodnienia, obecnie dużo wygodniejszą syntezą jest rozpuszczenie MoO3 w wodorotlenku sodu, w temp. 50-70 °C, a następnie krystalizacja odsączonego produktu MoO3 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4·2H2O. Sól bezwodną otrzymuje się w wyniku ogrzewania dihydratu do temp. 100 °C. W wyniku reakcji molibdenianu sodu z borowodorkiem sodowym, następuje redukcja molibdenu do tlenku o niższej wartościowości: Na2MoO4 + NaBH4 + 2H2O→ NaBO2 + MoO2 + 2NaOH+ 3 H2. Molibdenian sodu reaguje z kwasami ditiofosforanowymi: Na2MoO4 + (RO)2PS2H (R = Me, Et) → [MoO2(S2P(OR)2)2], reakcja prowadzi dalej do [MoO3(S2P(OR)2)4].

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Tlenek molibdenu - Todox

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • CAS registry number 86089-09-0
 • Formuła MoO3

Tlenek molibdenu działa jako katalizator odsiarczania i jest surowcem do produkcji pigmentów ceramicznych i fryt.

Szczegóły Produktu