Miedź

Miedź jest metalem często spotykanym w przyrodzie. Występuje zarówno w czystej formie, jak i w związkach, jej ilość szacowana jest na 0,030%. W czystej formie miedź ma ceglastoczerwoną barwę, jest ciągliwa i kowalna. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła mimo, że ślady zanieczyszczeń mogą mieć negatywny wpływ na te właściwości. Twardość miedzi pozwala na stosowanie jej w przemyśle elektrycznym i w produkcji stopów, takich jak brąz i mosiądz; miedź jest również w dużym stopniu wykorzystywana w przemyśle chemicznym jako katalizator i w rolnictwie jako środek owado- i grzybobójczy.

Roztwór chlorku miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 1344-67-8
 • Formuła Cl2Cu

Z roztworu chlorku miedzi mogą być uzyskiwane roztwory o wyższych koncentracjach. Produkt ten jest doskonałym źródłem chlorku miedzi do zastosowań wymagających materiałów rozpuszczone.

Szczegóły Produktu

miedź fosforowa

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź fosforowa w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: ma prostą teksturę; powierzchnia anod jest wolna od tarcia; ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

Miedź elektrolityczna

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź elektrolityczna w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: - ma prostą teksturę; - powierzchnia anod jest wolna od tarcia; - ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; - ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

miedź wolna od tlenu

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź wolna od tlenu w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: ma prostą teksturę; powierzchnia anod jest wolna od tarcia; ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

Węglan miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 12069-69-1
 • Formuła CuCO3.Cu(OH)2

Zasadowy węglan miedzi to nieorganiczny związek chemiczny, sól miedzi na II stopniu utlenienia i kwasu węglowego. Węglan miedzi(II) można otrzymać w reakcji węglanu sodu i siarczanem miedzi(II), jednak obojętnego węglanu miedzi (II) nie udaje się otrzymać - po dodaniu do roztworu soli miedzi (II) odmierzonej ilości węglanu sodu lub potasu strącają się zasadowe węglany miedzi (II) o zmiennym składze. Osad pozostawiony w zetknięciu z roztworem przechodzi stopniowo w krystaliczny zielony CuCO3·Cu(OH)2, odpowiadający składem malachitowi: 2 CuSO4 + 2 Na2CO3 + H2O → CuCO3·Cu(OH)2 + 2 Na2SO4 + CO2. Zasadowy węglan miedzi to związek, który w wilgotnym powietrzu tworzy się na powierzchni miedzi, a także mosiądzu i brązu - jest to matowa zielona powłoka, która powstaje w wyniku utleniania się miedzi w powietrzu. Węglan miedzi ulega rozkładowi w temp. 290 °C z wytworzeniem stałego tlenku miedzi (II) i gazowego dwutlenku węgla.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Chlorek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 10125-13-0
 • Formuła CuCl2.2H20

Chlorek miedzi to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CuCl2, sól kwasu solnego i miedzi na +2 stopniu utlenienia. Po siarczanie miedzi, jest najbardziej powszechnym związkiem miedzi (II). Bezwodny chlorek miedzi występuje w postaci brązowego ciała stałego (minerał tolbachit). Można go otrzymać spalając miedź w nadmiarze chloru lub poprzez odwodnienie dihydratu za pomocą stężonego kwasu siarkowego. Dihydrat chlorku miedzi (II) ma postać niebiesko-zielonych kryształów. W tej formie występuje jako rzadki minerał eriochalcyt. Otrzymać go można poprzez potraktowanie tlenku, wodorotlenku lub węglanu miedzi (II) kwasem solnym. Ponadto elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu z elektrodami miedzianymi powoduje wytworzenie (między innymi) niebiesko-zielonej piany, która może zostać zebrana i przekształcona w dihydrat chlorku miedzi. Wodne roztwory chlorku miedzi(II) są zielone, natomiast w dużym rozcieńczeniu mają barwę niebieską. W obecności nadmiaru jonów chlorkowych, chlorek miedzi (II) tworzy związki kompleksowe: CuCl3- (czerwony) i CuCl42- (żółty).

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 20427-59-2
 • Formuła Cu(OH)2

Wodorotlenek miedzi (II) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków o wzorze Cu(OH)2, związek miedzi na stopniu utlenienia II. Wodorotlenek miedzi (II) wytrąca się w postaci nierozpuszczalnego osadu np. w wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4. Wodorotlenek miedzi był znany jako substancja odkąd ludzie zaczęli wytapiać miedź i brąz ok. 5000 lat przed naszą erą, a jako pierwsi produkowali go prawdopodobnie alchemicy. Było to dość proste poprzez mieszanie ługu z witriolem miedzi (sinym kamieniem) wg tradycyjnej terminologii. Obie substancje były znane od starożytności. Na skalę przemysłową był wytwarzany w XVII i XVIII wieku do uzyskiwania błękitnych pigmentów. Pigmenty te były głównie używane w malarstwie i wyrobach ceramicznych. Wodorotlenek miedzi występuje naturalnie jako składnik kilku minerałów miedzi, w szczególności w azurycie, malachicie, antlerycie czy brochantycie. Azuryt (2CuCO3·Cu(OH)2) i malachit (CuCO3·Cu(OH)2) są węglanami, podczas gdy antleryt (CuSO4·2Cu(OH)2) i brochantyt (CuSO4·3Cu(OH)2) to siarczany. Wodorotlenek miedzi bardzo rzadko występuje jako niezwiązany minerał, gdyż powoli reaguje on z dwutlenkiem węgla z powietrza i przechodzi w zasadowy węglan miedzi. Rzadki minerał o wzorze Cu(OH)2 to spertynit. Metaliczna miedź wystawiona na działanie wilgotnego powietrza powoli pokrywa się matowozieloną warstewką. Ta zielonkawa substancja to 1:1 molowa mieszanina Cu(OH)2 oraz CuCO3. Można to zjawisko opisać równaniem: 2 Cu (s) + H2O (g) + CO2 (g) + O2 (g) → Cu(OH)2 (s) + CuCO3 (s). Jest to dobrze znana patyna, która tworzy się na przedmiotach z brązu lub innych stopów miedzi (np. wieże lub dachy pokrywanych blachą miedzianą; pomniki). Wodorotlenek miedzi może być otrzymywany przez dodanie niedużej ilości wodorotlenku sodu do rozcieńczonego roztworu siarczanu miedzi (CuSO4·5H2O). Uzyskany jednak w ten sposób osad często zawiera cząsteczki wody i sporą ilość wodorotlenku sodu. Czystszy produkt można osiągnąć, gdy przed reakcją od roztworu doda się chlorek amonu. Uzyskanie całkowicie czystego produktu jest jednak praktycznie niemożliwe. Procesy prowadzące do wyeliminowania zanieczyszczeń powodują rozkład wodorotlenku i powstawanie bardziej stabilnego tlenku CuO. Innym sposobem otrzymywania wodorotlenku miedzi jest elektroliza wody z niedużą ilością rozpuszczonego siarczanu miedzi z użyciem miedzianej anody. Wilgotne próbki wodorotlenku miedzi powoli czernieją na skutek tworzenia się tlenku miedzi CuO. Jednak suchy wodorotlenek miedzi nie ulega rozkładowi poniżej temperatury 185 °C. Wodorotlenek miedzi reaguje z wodą amoniakalną i tworzy roztwór o głębokim błękitnym kolorze pochodzącym od jonu kompleksowego [Cu(NH3)4]2+. Wodorotlenek miedzi w roztworze amoniaku, znany jako odczynnik Schweizera, ma interesującą właściwość — zdolność rozpuszczania celulozy. Ta cecha spowodowała, że jest on wykorzystywany przy produkcji włókien celulozowych (włókna wiskozowe). Wodorotlenek miedzi jest lekko amfoteryczny i rozpuszcza się nieznacznie w bardzo stężonych alkaliach, tworząc kompleksowe aniony [Cu(OH)4]2−.

Szczegóły Produktu

Jodek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 7681-65-4
 • Formuła Cul

Jodek miedzi (I) to nieorganiczny związek chemiczny, sól jodowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +1. Jodek miedzi (I) otrzymuje się poprzez zmieszanie wodnych roztworów soli miedzi (II) (np. siarczanu miedzi) i jodku sodu lub potasu: Cu2+ + 2I− → CuI2. Powstały jodek miedzi (II) (CuI2) ulega natychmiastowej reakcji dysproporcjonowania na nierozpuszczalny jodek miedzi (I) i jod: 2 CuI2 → 2 CuI↓ + I2. Czysty jodek miedzi (I) jest biały, ale próbki są często brązowawe (jest to typowe dla związków zawierających jod, spowodowane powierzchniowym utlenianiem anionów jodowych do jodu cząsteczkowego) lub, jak w przypadku występującego w przyrodzie rzadkiego minerału marszytu, czerwono-brązowe (w tym przypadku spowodowane zanieczyszczeniami).

Szczegóły Produktu

Tlenek Miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 1317-38-0
 • Formuła CuO

Tlenek miedzi (II), nie mylić z tlenkiem miedzi (I) jest utlenioną postacią metalicznej miedzi.

Szczegóły Produktu

Siarczan miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 7758-99-8
 • Formuła CuSO4.5H2O

Siarczan miedzi to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CuSO4, sól kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utlenienia. Sól ta występuje w szeregu związków różniących się między sobą stopniem hydratacji. Bezwodny siarczan miedzi jest biały. W temperaturze pokojowej jest silnie higroskopijną substancją o gęstości 3,6 g/cm³. Związek ten dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego roztwór ma odczyn lekko kwaśny. W roztworze wodnym tworzy oktaedryczne jony kompleksowe [Cu(H2O)6]2+ wykazujące właściwości paramagnetyczne. Pentahydrat siarczanu miedzi o wzorze CuSO4·5H2O (nazywany dawniej witriolem miedzi lub sinym kamieniem) wykazuje intensywnie niebieskie zabarwienie. Pentahydrat pod wpływem ogrzewania w temperaturze 102 °C traci dwie cząsteczki wody przechodząc w trihydrat – CuSO4·3H2O (d = 3,78 g/cm³) i następnie monohydrat. Ogrzany powyżej temperatury 197 °C staje się bezwodny. Siarczan miedzi wytwarzany jest przemysłowo przez traktowanie metalicznej miedzi stężonym, gorącym kwasem siarkowym lub tlenków miedzi rozcieńczonym kwasem siarkowym. Forma bezwodna siarczanu miedzi występuje w przyrodzie jako rzadki minerał znany jako chalkocyjanit. Uwodniony siarczan miedzi występuje w przyrodzie jako chalkantyt (pentahydrate), a kolejne dwa rzadkie: bonatyt (trihydrat) i butyt (heptahydrat).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metanosulfonian Miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • CAS registry number 5425-36-2
 • Formuła Cu(CH3SO3)2

Metanosulfonian miedzi to sól miedzi kwasu metanosulfonowego CH4O3S. Produkt jest dostępny w roztworze wodnym o zawartości Cu 125 g / L.

Szczegóły Produktu