Ogólne Warunki Stosowania

Właścicielem strony internetowej https://wwww.todini.com (dalej "strony") jest:

Dane, informacje oraz współdziałanie z użytkownikami zawarte na stronach tej witryny (dalej “informacje”) takie jak, na przykład (niebędący wyczerpującym) link, zdjęcia, wideo, itd. są publikowane i zarządzane przez Todini and Co. S.p.a. i osoby trzecie zaangażowane w tworzenie, realizację i publikację strony (dalej "Todini").

Dostęp i użytkowanie strony są regulowane ogólnymi warunkami stosowania i wymagają dokładnego zapoznania się i zaakceptowania. Kontynuując użytkowanie strony potwierdza się całkowitą akceptacje Ogólnych Warunków Stosowania; Osoby, które nie akceptują warunków korzystania ze strony oraz zapisów zawartych w polityce prywatności nie mogą korzystać z niniejszego serwisu. Todini zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, w dowolnym terminie, w prawach do korzystania ze strony internetowej, w jej treści oraz w przywołanych na niej usługach, dlatego należy zapoznać się z warunkami korzystania ze strony przy każdorazowym do niej dostępie.

Ostrzeżenia ogólne przy korzystaniu ze strony oraz ograniczenie odpowiedzialności Todini może według własnego uznania zawiesić dostęp do strony internetowej, informacji i zawartości, w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Todini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tej strony i jej informacji, ich zastosowanie odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i ryzyko użytkowników. Todini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem strony, pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją i za ewentualne wyrządzone szkody, takie jak, na przykład (niebędący wyczerpującym) przerwy w dostępie do serwisu, błędy, pominięcia, usunięcia treści, wirusy, problemy z dostępem do sieci przez dostawców, nieautoryzowane dostępy, zmiany danych itd.

Wyłącznie użytkownicy są odpowiedzialni za przechowanie i prawidłowe wykorzystanie ich danych osobowych, w tym danych uwierzytelniających, które umożliwiają dostęp do usług poufnych, a także za szkody lub działanie na szkodę Todini w wyniku niepoprawnego użytkowania , utraty, usunięcia takich informacji.

Wszelka komunikacja i dane przesyłane do Todini nie będą traktowane jako poufne; taki przekaz może nastąpić tylko pod warunkiem uznania, iż Todini posiada nieodwołalne prawo do powielania, modyfikowania, publikowania, tłumaczenia, rozprowadzania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, co zostało przekazane bezpłatnie. Wyłącznie użytkownicy są odpowiedzialni za treści i dokładności komunikatów i danych oraz ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich.

Ostrzeżenie o zawartości witryny

Todini dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć informacje w dobrej wierze, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualizację; W tym sensie, informacje powinny być traktowane jedynie jako orientacyjne i nie są oraz nie mogą zastąpić formalnego zapytania o dokumentację techniczną i bezpieczeństwo produktów i usług Todini; dlatego do użytkowników należy weryfikacja informacji zawartych na stronie oraz konsultacja z władzami lokalnymi w sprawie potrzeb związanych z produktami i usługami Todini.

Dla wygody użytkowników strona może zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich ( dalej „link”). Obecność jakiegokolwiek linku nie implikuje żadnej kontroli, akceptacji lub zalecenia ze strony Todini co do treść witryn osób trzecich; Todini nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i zasad przyjętych przez nich. Użytkownicy będą korzystać z linków na ich wyłączną odpowiedzialność.

Własność intelektualna

Informacje na stronie internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej, są całkowicie i wyłącznie własnością Todini i ich wykorzystanie do celów innych niż czysto osobistej konsultacji będą ścigane przez Todini na mocy obowiązującego prawa.

Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Niniejsze warunki korzystania ze strony są regulowane wyłącznie przez prawo włoskie; wszelkie spory dotyczące, wynikające lub związane z tymi warunkami będą rozpatrywane przez Trybunał Monza.