Polityka prywatności

Ta strona opisuje, jak zarządzać witryną w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy się z nią zapoznają.

Jest to nota informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych dla tych, którzy wchodzą w interakcję z usługami i stronami internetowymi dostępnymi elektronicznie z adresu: todini.com odpowiadającej stronie głównej witryny.

Informacje są dostarczane wyłącznie w odniesieniu do danej strony i jej części. Nie można tego rozszerzyć na inne witryny lub strony nienależące do witryny, z której użytkownik korzystałby poprzez odnośniki.

Po konsultacji z tą stroną lub interakcji z nią, mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.

Właściciel zarządzania danymi

Właścicielem zarządzania danymi jest firma Todini and Co. S.P.A., z siedzibą na Corso Milano 46, 20900 Monza (MB) i REGON: 10722620159.

Operacje przetwarzania związane z usługami sieciowymi na tej stronie odbywają się w wyżej wymienionej siedzibie oraz w firmie administratora danych i są obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny i operacyjny wyznaczonych biur lub przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie platformy gromadzącej dane.

Przekazanie danych

Zebrane dane mogą zostać przekazane ewentualnym odpowiedzialnym za zarządzanie danymi podczas dostarczania serwisu internetowego lub przeglądania stron; nie zostaną one przekazane ani ujawnione innym podmiotom, chyba że zostaną one wyraźnie upoważnione przez użytkownika lub zobowiązania prawne.

Rodzaje i cel przetwarzania danych

Dane przeglądarki

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnej eksploatacji uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Dane przeglądarki:

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania oraz są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj politykę plików cookie na stronie todini.com

Dane przekazywane przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przesyłanie danych na tę stronę wiąże się z późniejszym nabyciem adresu e-mail danego nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na wnioski, a także wszelkich innych wysłanych danych osobowych.

Konkretne informacje można wyświetlić z linku w formularzu kontaktowym witryny.

Metoda przetwarzania i przechowywania danych

Dane osobowe zebrane podczas przeglądania są traktowane zautomatyzowanymi narzędziami, z wykorzystaniem logiki ściśle powiązanej ze wskazanymi celami oraz z odpowiednimi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności zgodnie z przepisami art. 32 GDPR.

Dane będą przechowywane tylko na czas konieczny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.

Prawa zainteresowanych stron i metoda wykonywania

Informujemy Państwa o istnieniu prawa do żądania dostępu do waszych danych osobowych, do ich poprawienia, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania dotyczących was danych, do sprzeciwienia się jego przetwarzaniu, do przenoszenia danych (art. od 15 do 22 rozporządzenia UE w sprawie GDPR);

Możecie wykorzystać swoje prawa i znać osoby trzecie, którym dane te mogą być przekazywane, pisząc na adres e-mail privacy@todini.com lub wystająca skargę do właściwego inspektora.

Reklamacja do inspektora

Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w celu ochrony danych osobowych, wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru do: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA; lub certyfikowany e-mail adresowany do protocollo@pec.gpdp.it, lub z właściwym organem nadzoru innego kraju UE.

Last update: 22/10/2018