Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka popisuje metody zpracování osobních údajů uživatelů, kteří navštěvují tyto stránky.

Veškeré informace jsou v souladu se čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů osob, které interagují s webovými stránkami a službami elektronicky přístupnými z domovské stránky todini.com

Informace jsou poskytovány výhradně pro tuto stránku a její části, nikoliv pro jiné webové stránky,které nepatří k tomuto webu a které uživatel může prostřednictvím našich odkazů navštěvovat.

Po konzultaci stránky nebo její pouhou interakcí mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Todini and Co. S.P.A., se sídlem Corso Milano 46, 20900 Monza (MB) a DIČ: 10722620159.

Ke zpracování osobních údajů spojených se službami těchto webových stránek dochází pod dohledem osoby zodpovědné za zpracování údajů ve výše uvedeném sídle společnosti. Zpracováním osobních údajů se zabývá pouze technický a provozní personál odpovědný za zpracování nebo osoby pověřené údržbou platformy pro sběr dat.

Komunikace a sdílení osobních údajů

Během prohlížení stránek nebo během poskytování webové služby mohou být shromážděné údaje komunikovány osobě pověřené zpracováním osobních údajů; tyto údaje nejsou sdělovány ani zpřístupněny jiným subjektům pokud to nevyžaduje zákon nebo předchozí souhlas ze strany uživatele.

Typy zpracovávaných údajů a účel zpracování

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozu této webové stránky získávají během provozu některé osobní údaje jejichž přenos je nepřímo vyjádřený v používání internetových komunikačních protokolů.

Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány, aby byly sdruženy s identifikovanými zúčastněnými, ale které by svou povahou mohly prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů.

Do této kategorie údajů patří:

Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o užívání webových stránek a ke kontrole jejich správného fungování a jsou vymazány ihned po jejich zpracování. Tyto údaje mohou být použity k prošetření zodpovědnosti, pokud dojde k jakýmkoli trestným činům se zpracováním údajů proti této webové stránce. Pro více informací si přečtěte zásady Politiky Cookies na webových stránkách todini.com

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání osobních údajů uživatelem na formulářích tohoto webu znamená následné získání adresy odesílatele, které je nezbytné pro odpovědi na žádosti, jakož i veškeré další osobní údaje obsažené ve zprávě.

Konkrétní informace si můžete prohlédnout na odkazu v kontaktním formuláři na webu.

Způsob zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu jsou zpracovávány automatizovanými způsoby, které používají metody vhodné a výhradně související s účelem sběru dat, čímž splňují zákonné podmínky dle čl. 32 nařízení GDPR.

Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány.

Práva subjektu údajů a jejich uplatnění

Společnost Todini and Co. S.P.A. informuje uživatele/ku o tom, že má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a k jejich opravě nebo vymazání, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, a také má právo na přenositelnost údajů (v souladu se čl. 15 až 22 obecného nařízení GDPR);

Pro uplatnění výše uvedených práv nebo pro zjištění identity třetích stran, kterým mohou být Vaše údaje poskytnuty nás můžete písemně kontaktovat na e-mailové adrese privacy@todini.com nebo podáním stížnosti u příslušného ručitele.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR, jste oprávněni podat stížnost u dozorového orgánu zasláním doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí na adresu: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA; nebo zasláním poštovní datové zprávy na adresu protocollo@pec.gpdp.it, nebo kontaktujte příslušný dozorový orgán v jiné zemi EU.

Last Update: 22/10/2018