De eigenaar van de internetsite https://wwww.todini.com (hierna "site" genoemd) is:

De informatie en elke andere typologie van gegevens en wisselwerkingen met de gebruikers bevat in de website (hierna “informatie” genoemd), bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, links, afbeeldingen, video’s, forms enz. worden gepubliceerd en beheerd door Todini and Co. S.p.a. en door alle andere partijen betrokken bij de creatie, realisatie en publicatie van deze website (hierna "Todini" genoemd).

De toegang tot en het gebruik van de website zijn activiteiten onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden en moeten worden gelezen en aanvaard. Door verder te gaan met het gebruik van de website wordt ervan uitgegaan dat de algemene voorwaarden volledig worden aanvaard; het gebruik van de website is verboden als men de voorwaarden niet wilt aanvaarden, volledig of deels. De voorwaarden voor het gebruik kunnen op elk moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd door Todini, derhalve moet men er kennis van nemen bij elke toegang tot de website.

Algemene waarschuwingen voor de raadpleging van de website en beperkte aansprakelijkheid

Todini behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website of het gebruik ervan op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te onderbreken naar eigen goeddunken.

Todini kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze website en de informatie erover, het gebruik vindt plaats onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid en op risico van de gebruikers die zich verbinden. Todini kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het al dan niet gebruik maken van de website en de informatie of voor eventuele schade veroorzaakt door, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienst, eliminatie van de inhoud, virussen, problemen verbonden met het net, de providers, niet-geautoriseerde toegangen, wijzigingen van gegevens, enz.

Enkel de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de instandhouding en het correct gebruik van hun persoonsgegevens, inclusief de gegevens om toegang te krijgen tot de toegewezen diensten, alsook elk schadelijk gevolg of schade ten laste van Todini als gevolg van een verkeerd gebruik, verlies, diefstal van deze informatie.

Alle communicaties en gegevens doorgegeven aan Todini worden beschouwd als niet vertrouwelijk; Deze overdracht kan slechts plaatsvinden op voorwaarde dat aan Todini het onherroepelijk recht wordt toegekend de overgedragen gegevens te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te verdelen of in elk geval in om het even welke vorm en op om het even welke manier kosteloos te gebruiken. Enkel de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de communicaties en de gegevens alsook de eventuele schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Waarschuwing over de inhoud van de website

Todini stelt alles in het werk om te goeder trouw informatie te verstrekken maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en bijwerking ervan; de informaties moeten als louter indicatief worden beschouwd en komen niet in de plaats van een formele aanvraag van de technische en veiligheidsbladen van de producten en diensten van Todini; de gebruikers moeten derhalve de informatie in de website controleren en enkel een beroep doen op de plaatselijke autoriteiten voor elke vraag relatief aan de producten en diensten van Todini.

Voor het comfort van de gebruikers kan de website koppelingen naar websites van derde partijen bevatten (hierna “links” genoemd). De aanwezigheid van links houdt geen enkele controle, aanvaarding of aanbeveling in vanwege Todini betreffende de inhoud van de gekoppelde websites; Todini kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze wensites en de regels ervan. De gebruikers gebruiken de links op eigen verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendom

De site en de informatie, behalve indien anders aangegeven, is de volledige en exclusieve eigendom van Todini en elk gebruik voor doeleinden verschillend van de persoonlijke raadpleging zal worden wettelijk worden vervolgd door Todini.

Toepasbare wetten en oplossing van de geschillen

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website worden uitsluitend voor de Italiaanse wetgeving geregeld; elk geschil inherent aan, afgeleid van of in elk geval verbonden met deze condities valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Monza.

Voor het uitoefenen van de rechten voorzien in art. 7 van het It. wetsbesluit 196/2003, contacteer Todini aan de hand van het formulier aanwezig in de website of stuur een fax naar het telefoonnummer (+39) 039 2302497 of schrijf naar Todini and Co. S.p.a. - Corso Milano, 46 - 20900 Monza (MB), Italia.